Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Podrška pravosuđu u BiH – Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa

Kako bi zaštitilo prava građana i sačuvalo njihove interese, pravosuđe mora imati kredibilitet, biti efikasno, nezavisno i odgovorno. Projekat „Podrška pravosuđu Bosne i Hercegovine – Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa“ pruža potporu vlastima u BiH za unapređenje tužilačkog sistema i povećanje povjerenja javnosti u rad tužilaca.
Preuzmite informativni list projekta

Efikasno pravosuđe u službi građana

Kompleksna administrativna i pravna struktura BiH postavlja i pravosuđe pred mnogobrojne izazove. U cijelom pravosudnom sistemu prisutna je neefikasnost, dok određena finansijska ograničenja i fragmentirane  budžetske nadležnosti potkopavaju nezavisnost pravosuđa u BiH. Ova finansijska ograničenja, zajedno sa ograničenjima u kapacitetima, uzrokovala su akumuliranje slučajeva, što je dovelo do značajnog preopterećenja pravosudnog sistema.

Trenutno ima 15.605 neriješenih slučajeva u uredima tužilaca, od kojih je 4.076 neriješenih istraga. Od ovih neriješenih istraga, 2.092 su starije od tri godine. Prosječno vrijeme potrebno da se riješe kriminalistički izvještaji u uredima tužilaca u BiH je 311 dana, dok je prosječno vrijeme potrebno za zatvaranje istrage 156 dana.

Iako je BiH započela važne reforme u pravosudnom sektoru kako bi ojačala vladavinu zakona, proces tranzicije prema integraciji u Evropsku Uniju zahtijeva dugoročna nastojanja i temeljne promjene u pravosudnom sistemu države.

Kompleksne potrebe krivičnog pravosuđa zahtijevaju efektivan i transparentan sistem

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) utemeljeno je 2004. godine i predstavlja centralno državno pravosudno tijelo koje zastupa nezavisno, odgovorno i profesionalno pravosuđe. Projekat „Podrška pravosuđu BiH – Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa“ pomaže VSTV BiH u praćenju rada tužilaštava, te razvija kapacitete tužilaca da vode krivične istrage u skladu sa međunarodnim standardima. Kako bi se unaprijedila efikasnost i kvaliteta rada tužilaca, potrebno je ojačati suradnju i koordinaciju između tužilaca i policije pri vođenju istraga. Nadalje, uredi tužilaca usvojit će nove metode i mehanizme kako bi smanjili nagomilavanje predmeta, ali ujedno i povećali procesuiranje prioritetnih slučajeva organiziranog kriminala i korupcije.

Odgovornost prema građanima i izgradnja povjerenja javnosti trebali bi biti ključni aspekti rada tužilačkog sistema. Kompleksne potrebe krivičnog pravosuđa u zemlji zahtijevaju transparentnost i profesionalnu komunikaciju koja će doprinijeti poboljšanju percepcije javnosti o tužilaštvu. Projekat će osigurati da se u tužilačkom sistemu razvije bolji pristup prema građanima BiH, te će šira javnost biti informisana o mandatu i ulozi tužilaca unutar sistema krivičnog pravosuđa. Nadalje, biće uspostavljeni programi prevencije zločina, kako bi se na taj način osigurala suradnja tužilaštva i civilnog društva.

Ova zajednička suradnja i širi djelokrug aktivnosti uključivat će sva tužilaštva, policijske agencije, entitetske centre za edukaciju sudija i tužilaca i policijske akademije, ministarstva pravde, udruženja tužilaca, civilno društvo, te medije zainteresovane za pitanja krivičnog pravosuđa. Stručna podrška iz Tužilaštva Kantona Cirih će također biti omogućena unutar projekta. Kroz djelovanje širom zemlje, projekat će okupiti 800 profesionalaca koji će omogućiti građanima BiH pristup efikasnom i transparentnom tužilačkom sistemu.

Obuka profesionalaca u istražiteljskim tehnikama, povećan broj krivičnih istraga

Prva faza projekta fokusirala se na jačanje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV BiH) i stvaranje dobre osnove za buduće ključne reforme. Razvijeni su tehnički kapaciteti VSTV BiH za uspješno praćenje rada 20 tužilaštava. Nadalje, razvijeni su i kapaciteti policijskih službenika i tužilaca kako bi mogli koristiti precizne istražiteljske tehnike – 437 profesionalaca je obučeno. Tužilaštva su u svoj rad uključila strateško planiranje, a urađeni su i amandmani na krivični zakon i zakon o krivičnom postupku. Efikasnost tužilaca se poboljšala, a broj neriješenih krivičnih istraga je smanjen za 11%.

Trenutno je u implementaciji druga faza projekta, koja se provodi u partnerstvu vlada Švicarske i Norveške.

Strateška domena Lokalna uprava i općinske usluge
Status U toku
Implementatori Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV)
Partneri Ministarstvo pravde BiH, Kantonalna ministarstva pravde, Visoko sudsko tužilačko vijeće (VSTV), Ministarstvo pravde RS, Ministarstvo pravde FBiH
Projekt implementiran u Federacija Bosne i Hercegovine
Kantoni Kanton Sarajevo
Općine/Opštine/Gradovi Grad Sarajevo